KLACHTENPROCEDURE

Goené ATP hecht waarde aan het leveren van kwalitatief goede producten en diensten. Echter, waar met en door mensen gewerkt wordt, kunnen misverstanden ontstaan of kunnen fouten worden gemaakt. Indien u ontevreden bent over onze producten of diensten, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.

Dit kan in de eerste plaats met een goed gesprek. Wij verzoeken u daarom eerst contact op te nemen met uw contactpersoon van Goené ATP voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak.

Formele schriftelijke klacht
Als uw probleem na een gesprek niet is opgelost of als dit zich niet leent voor een persoonlijk gesprek, kunt u een formele schriftelijke klacht indienen.

U heeft twaalf maanden de tijd om uw klacht in te dienen, vanaf het moment dat uw klacht ontstaan is.

Wij verzoeken u gebruik te maken van het klachtenformulier.

Dit formulier kunt u sturen naar:

klacht@goene-atp.nl

Procedure
Binnen twee weken na het indienen van uw klacht ontvangt u een ontvangstbevestiging van de managementassistent (mw. M. Fernands) . Er wordt een afhandelingstermijn van 14 dagen gehanteerd. Indien Goené ATP de klacht niet binnen deze gestelde termijn kan afhandelen, wordt men daar binnen de boven gestelde termijn over op de hoogte gesteld, waarbij een nieuwe termijn wordt aangeven voor de uitslag van het onderzoek.

Vervolgens wordt er informatie opgevraagd bij de medewerker(s) die tot het moment van de klacht verantwoordelijk was (waren) voor uw zaak of zaken.

Eventueel wordt U om meer informatie gevraagd, waarna de klacht over wordt gedragen aan de Mw. A. Goené.

Mevrouw Goené (eigenaar) beoordeelt alle informatie, weegt de argumentatie van beide kanten en neemt een definitief standpunt in. U wordt schriftelijk geïnformeerd over het genomen standpunt.

Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Goené ATP bewaart de administratie van uw klacht tot één jaar na afhandeling door de directiesecretaris. U kunt tijdens de behandeling van uw klacht, maar ook daarna, uw gegevens opvragen uit de klachtenadministratie.

Niet eens met het genomen besluit?
Als uw klacht ongegrond wordt verklaard en u bent het daar niet mee eens of als u het oneens bent met de voorgestelde oplossing, dan kunt u zich richten tot de beroepscommissie geleidt door de Heer Mr. N. Soeleman.

De beroepscommissie neemt in de regel binnen acht weken na ontvangst van uw bezwaar een besluit. Indien dit niet mogelijk is, wordt u hiervan schriftelijk in kennis gesteld en wordt u geïnformeerd over de termijn waarbinnen het besluit genomen zal worden.

De uitspraak van de beroepscommissie zal door Goené ATP als bindend gezien worden.