ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Algemeen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten (trainingen, adviezen, projecten) en alle overeenkomsten met betrekking tot de diensten die met Goené ATP overeen worden gekomen.
1.2 Goené ATP wijst eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.
1.3 Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
1.4 Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de offerte waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de offerte.
1.5 Wijzigingen van deze algemene voorwaarden of de offerte zijn slechts mogelijk en van kracht voor zover daarmee door alle partijen schriftelijk of elektronisch is ingestemd.
1.6 Goené ATP behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden aan hem zijn overlegd of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

Artikel 2. Definities
2.1 Goené ATP: dienstverlener, die trainingen, projecten en adviezen uitbrengt op het gebied van financiële educatie, financiële opvoeding en financiële hulpverlening.
2.2 Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep en/of bedrijf en diegene die opdracht geeft aan Goené ATP om diensten aan hem/haar te verlenen.
2.3 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden (AV).
2.4 Overeenkomst: overeenkomst strekkende tot de levering van de diensten door Goené ATP aan de opdrachtgever.
2.5 Schriftelijk: op schrift of per e-mail dan wel enig ander digitaal communicatiemiddel tussen partijen overeengekomen.
2.6 Diensten: de diensten, genoemd in art 2.1, die door Goené ATP worden aangeboden en door de opdrachtgever zijn aanvaard.
2.7 Intellectuele Eigendom: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten.
2.8 Website: atp.goene.nl

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1 Alle tarieven, prijzen, vergoedingen en termijnen worden uitdrukkelijk in de offerte tussen Goené ATP en de opdrachtgever vastgesteld.
3.2 Een overeenkomst tussen partijen komt bij mondeling akkoord en bij ondertekening van de overeenkomst tot stand. Ook bij het accorderen van de offerte door opdrachtgever en Goené ATP. Bij een digitaal akkoord (lees ook: mail) komt de overeenkomst tevens tot stand.
3.3 Goené ATP heeft ingeval er sprake is van overmacht te allen tijde het recht om een training te annuleren, hetgeen de opdrachtgever door Goené ATP zo spoedig mogelijk, binnen 24 uur, zal worden meegedeeld.
3.4 Er is sprake van overmacht wanneer de trainer en/of een familielid van Goené ATP (dood)ziek raakt.
3.5 art. 3.4 wordt buiten toepassing verklaard ingevallen een back-up trainer, die door Goené ATP is getraind, door de opdrachtgever wordt ingeschakeld.
3.6 De overeenkomst komt niet tot stand ingeval de opdrachtgever zich niet houdt aan het bepaalde in art. 7.5 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst
4.1 Goené ATP zal zich inspannen de overeenkomst zorgvuldig en naar behoren uit te voeren, overeenkomstig de met de opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
4.2 De hoofdtrainer bij de uitvoering van de overeenkomst is A. Goené en zij behoudt zich te allen tijde het recht te bepalen dat de training door een andere trainer dan zij gegeven kan worden. Goené ATP heeft recht een derde in te schakelen. Opdrachten worden met uitsluiting van het bepaalde in artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW aanvaard.
4.3 Tenzij tussen partijen nadrukkelijk anders overeengekomen, verzorgt A. Goené de bedongen diensten en kan zij niet vervangen worden door een derde partij die door de opdrachtgever wordt ingeschakeld. Dit is ook van toepassing ingeval van overmacht.
4.4 Opdrachtgever zal wijzigingen van adres- en andere persoonsgegevens, uiterlijk veertien (14) dagen voor ingang van de betreffende wijziging melden aan Goené ATP, door middel van een mail aan anne@goene.nl. Alle gevolgen die voortvloeien uit niet tijdige melding van (adres)wijzigingen, komen geheel voor rekening en (eigen) risico van de opdrachtgever.
4.5 De opdrachtgever garandeert dat de door hem of haar aan Goené ATP opgegeven informatie juist en volledig is.
4.6 De trainingen worden op de locatie gegeven zoals deze door opdrachtgever is aangewezen en schriftelijk overeengekomen.

Artikel 5. Levering van diensten
5.1 De diensten door Goené ATP worden op de in de offerte aangegeven maand, dag en tijdstippen uitgevoerd. Opgegeven maand, dag en tijdstip zijn te beschouwen als een fatale en dus bindende termijn. Echter, kan er in samenspraak tussen opdrachtgever en Goené ATP afgeweken worden van de afgesproken maand, dag en tijdstip.
5.2 Overschrijding van de door Goené ATP opgegeven maand, dag en tijdstip, door overmacht waaronder begrepen het bepaalde in artikel 3.3 en 3.4, geeft de klant nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
5.3 Bij onvoldoende deelnemers aan de activiteit behoud Goené ATP zich het recht voor de activiteit binnen twee weken voor aanvang van de activiteit te annuleren. Tenzij in de offerte andere concrete afspraken zijn opgenomen.

Artikel 6. Prijzen
6.1 Alle prijzen en tarieven zijn in euro’s exclusief BTW, en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
6.2 Alle prijzen en tarieven genoemd op de internetsite en mailings van Goené ATP zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, programmeer- en typefouten.
6.3 Indien de training op maat gemaakt dient te worden, komen de kosten voor ontwikkeling van de training voor rekening van opdrachtgever.
6.4 De opdrachtgever betaald bij trainingen op maat eenmalig de ontwikkelkosten. Indien de voor opdrachtgever op maat gemaakte training nogmaals wordt afgenomen door opdrachtgever worden hiervoor door Goené ATP geen (meer)kosten in rekening gebracht.
6.5 De vergoedingen voor de trainingen worden bij offerte tussen opdrachtgever en Goené ATP vastgesteld. Deze kunnen per opdrachtgever anders zijn.

Artikel 7. Betaling
7.1 Tenzij anders overeengekomen, vindt betaling aan Goené ATP van de verschuldigde prijs door de opdrachtgever plaats door middel van een betaling per factuur dat op bank- en/of girorekening gestort dient te worden. De opdrachtgever heeft niet de bevoegdheid tot verrekening. kan de betalingsvoorwaarden wijzigen indien Goené ATP van mening is dat de financiële positie of het betalingsgedrag van de opdrachtgever of de aard van de relatie met de opdrachtgever hiertoe aanleiding geven.
7.2 Goené ATP is gerechtigd om de nakoming van verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten in geval van toerekenbare niet-nakoming door de opdrachtgever van zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst.
7.3 De kosten voor de ontwikkeling van de training op maat dienen vooraf betaald te worden, tenzij in de offerte anders is bedongen.
7.4 Opdrachtgever draagt nadrukkelijk zorg voor de tijdige betaling van de diensten zoals gesteld onder
artikel 7.3. Na verlopen van de betalingstermijn van 30 dagen behoudt Goené ATP zich het recht voor na een enkele schriftelijke aanmaning de vordering over te dragen aan een partij van haar keuze.
7.5 De opdrachtgever verplicht zich een aanbetaling te doen van 50% van het totaal bedrag zoals bepaald in de offerte. De aanbetaling dient een maand voor aanvang van de training op rekening van Goené ATP gestort te worden. De resterende 50% van het bedrag dient een maand na aanvang van de training op rekening van Goené ATP gestort te worden.

Artikel 8. Ontbinding/opschorting
8.1 Indien de opdrachtgever nalaat de factuur binnen 30 dagen te betalen en/of zich niet houdt aan het bepaalde in artikel 7.5, behoudt Goené ATP zich het recht om de trainingen tijdelijk op te schorten totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
8.2 Bij uitblijven van de betaling en/of het niet nakomen van andere verplichtingen door de opdrachtgever wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden, onverminderd het recht op schadevergoeding op basis van artikel 6:74 BW e.v. kan Goené ATP de opdrachtgever aansprakelijk stellen voor de materiële schade (verlies van inkomen) die Goené ATP heeft opgelopen.

Artikel 9. Reclame en garanties
9.1 De opdrachtgever heeft de verplichting om tijdig, binnen een maand, melding te doen vanwege ontevredenheid over de verzorgde diensten indien de opdrachtgever van mening is dat deze niet voldoen aan de gestelde verwachtingen.
9.2 Bij ontevredenheid van de opdrachtgever behoudt Goené ATP zich het alleenrecht om te bepalen of zij de training tussentijds aanpast. Goené ATP verplicht zich niet om de training bij ontevredenheid van de opdrachtgever tussentijds te wijzigen.
9.3 Indien is aangetoond dat de geleverde diensten niet aan de overeenkomst beantwoorden, kan als rechtsgevolg slechts intreden het naar keuze van Goené ATP wijzigen hiervan. Een beroep op de overige artikelen in het Burgerlijk Wetboek genoemde rechtsgevolgen is uitgesloten.

Artikel 10. Auteurs- en gebruiksrecht
10.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op en in het trainingsmateriaal en op lay- out en vormgeving hiervan rusten bij Goené ATP. De opdrachtgever, getrainde, deelnemers en gebruikers van het trainingsmateriaal erkennen deze rechten en garanderen dat zij zich zullen onthouden van iedere inbreuk daarop, waaronder mede wordt verstaan het maken van kopieën van het trainingsmateriaal anders dan kopieën benodigd voor het gebruik tijdens de training en voor eigen gebruik.
10.2 De informatie in het trainingsmateriaal wordt door Goené ATP met voortdurende zorg en aandacht samengesteld, gewijzigd, aangevuld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de in het trainingsmateriaal aangeboden informatie. Goené ATP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van het trainingsmateriaal of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de hierin verstrekte informatie.
10.3 Het trainingsmateriaal van Goené ATP mag niet voor andere (commerciële) doeleinden gebruikt, vermeerderd en/of verkocht worden, tenzij schriftelijk toestemming is gegeven door Goené ATP.
10.4 Goené ATP blijft te allen tijde eigenaar van het trainingsmateriaal, reader en de trainingen, tenzij in de offerte anders is bedongen. Dit geldt ook ingeval de opdrachtgever ontwikkelkosten betaald zoals bedoeld in artikel 6.3 AV
10.4 Goené ATP draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de website, die door derden zijn uitgegeven.
10.5 Goené ATP garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.
10.6 De door Goené ATP opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever.
10.7 In geval inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht van Goené ATP dient diegene die zich hieraan schuldig heeft gemaakt het tegendeel hiervan te bewijzen en dient hij/zij de inbreuk binnen een redelijke termijn te herstellen. Ingeval de onrechtmatige situatie niet binnen een redelijk termijn wordt hersteld door de overtreder, is diegene aansprakelijk voor de schade welke voortvloeit uit de inbreuk op het auteursrecht.

Artikel 11. Plichten van de Opdrachtgever
11.1 De opdrachtgever is verplicht en verantwoordelijk om een ruimte beschikbaar te stellen voor de training, mits bij overeenkomst en/of bij offerte tussen opdrachtgever en Goené ATP anders is overeengekomen
11.2 De opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade welke voortvloeit uit het niet (tijdig) beschikbaar stellen van ruimte voor de training.
11.3 Goené ATP is niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit de gebrekkige staat van de ruimte waar de training plaatsvindt.
11.4 Na het tot stand komen van de overeenkomst heeft de Opdrachtgever gedurende14 dagen het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden (kosteloos) te ontbinden, tenzij de dienstverlening voor de afloop van de termijn met instemming van de Opdrachtgever reeds is begonnen. Ontbinden kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als ontbindingsdatum geldt de datum van het poststempel van een door de Goené ATP ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail van de Opdrachtgever.
11.5 Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel van een door de Goené ATP van Opdrachtgever ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail.
11.6 Bij annulering tussen de 3 en 5 weken voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever 50% van de kosten verschuldigd. Bij annuleren binnen 3 weken voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever 100% van de kosten verschuldigd.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1 Goené ATP is niet aansprakelijk voor lichamelijke, materiële en psychische schade dat tijdens de verzorgde diensten opgelopen wordt.
12.2 Er wordt door Goené ATP geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, tenzij er sprake is van grove schuld en/of opzet. In dat geval is alleen dat schadebedrag gedekt welke door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Goené ATP uitbetaald wordt.
12.3 Schade, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, die naar het oordeel van de klant te wijten is aan de opzet of grove schuld van Goené ATP, dient zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Goené ATP te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis is gebracht van Goené ATP, komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 13. Overmacht
13.1 Indien Goené ATP als gevolg van een omstandigheid die niet aan haar toerekenbaar is, verhinderd is of in ernstige mate bemoeilijkt is om enige verplichting na te komen, dan is Goené ATP gerechtigd haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten dan wel te annuleren, zonder dat de opdrachtgever jegens Goené ATP enige aanspraak heeft. Indien de periode van overmacht langer dan drie maanden geduurd heeft, is zowel de opdrachtgever als Goené ATP gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk te beëindigen.
13.2 Bij overmacht is alleen dat schadebedrag gedekt welke door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Goené ATP uitbetaald wordt.

Artikel 14. Geheimhouding
14.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1  Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
15.2  Alle geschillen welke tussen Goené ATP enerzijds en klant anderzijds ontstaan voortvloeiend uit de overeenkomst en of de uitleg of uitvoering daarvan, kunnen door Goené ATP worden voorgelegd aan een bevoegde kantonrechter te Amsterdam.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam